ساختار آسیاب هیئت مدیره

حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیئت مدیره / 353128- ساختار آسیاب هیئت مدیره ,به زبان ساده، هیئت مدیره به گروهی از افراد که قانونی در حاکمیت سازمان مسئول هستند، گفته می شود.ساختار پرسنلی شرکت مرکز خدمات خانه مااعضای هیئت مدیره: مدرک تحصیلی: سمت در هیئت مدیره: نام و نام خانوادگی: لیسانس مدیریت بازرگانی